mobile navigation trigger mobile search trigger

Skipulags- og framkvæmdanefnd

Nefndin skal móta stefnu bæjarins í umhverfis- og loftlagsmálum, gróður og ásýndarmálum, skipulags- og byggingarmálum, samgöngu- og umferðaröryggismálum og málefnum tengdum meðferð úrgangs ásamt því sem hún fer með náttúruverndarmál. Með sama hætti mótar hún stefnu um framkvæmdir bæjarins, viðhaldsmál, veitur og fasteignaumsýslu.  Nefndin skal taka ákvarðanir og gera tillögur til bæjarráðs um málefni á verksviði sínu meðal annars forgangsröðun framkvæmda. Jafnframt hefur nefndin eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun á verksviði hennar sé fylgt.  Þá fer nefndin með önnur þau verkefni sem bæjarráð ákveður.

Aðalmenn

Þuríður Lillý Sigurðardóttir, formaður (B)
Kristinn Þór Jónasson, varaformaður (D)
Þórdís Mjöll Benediktsdóttir (D)
Hjördís Helga Seljan Þóroddsdóttir (L)
Elís Pétur Elísson (B)

Varamenn

Benedikt Jónsson (D)
Barbara Izabela Kubielas (D)
Ívar Dan Arnarson (B)
Tinna Hrönn Smáradóttir (B)
Birkir Snær Guðjónsson (L)

Skipulags- og framkvæmdanefnd fer með eftirtalin verkefni:

Skipulagsmál

 • Verkefni skipulagsnefndar, sbr. 6. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 • Skipulagstillögur, skipulagsskilmálar og tillögugerð til bæjarstjórnar um skipulagsáætlanir og breytingar á þeim.
 • Umsóknir um framkvæmdaleyfi, samanber 1. mgr. 13. gr. skipulagslaga. Skiptingu jarða, landa, lóða og breytingu á landamerkjum samkvæmt 48. gr. skipulagslaga.

 Byggingarmál

 • Verkefni byggingarnefndar samanber 7. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.
 • Umsóknir um byggingarleyfi og tillögugerð til bæjarráðs um afgreiðslu byggingarleyfismála sem ekki sæta fullnaðarákvörðun nefndarinnar eða byggingarfulltrúa.
 • Tillögugerð til bæjarráðs um staðbundnar byggingarsamþykktir.
 • Staðsetningu listaverka á almannafæri í bæjarlandinu.

 Náttúruverndar- og umhverfismál

 • Verkefni náttúruverndarnefndar skv. 14. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og verkefni gróðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga nr. 17/1965 um landgræðslu.
 • Stefnumótun í umhverfismálum og ábyrgð á gerð umhverfisáætlunar.
 • Fyrirsvar varðandi fólkvanga sem bærinn á aðild að enda sé það ekki falið öðrum aðilum.
 • Fegrun bæjarins og aðgerðir til að bæta umgengni með áherslu á samstarf við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga.
 • Umhirðu á lóðum í eigu sveitarfélagsins og á opnum svæðum bæjarins.
 • Eftirlit með framkvæmdum og umhirðu á götum, gangstéttum, útvistar- og grænum svæðum í bænum, sem og á öðru landi bæjarins.
 • Stefnumótun í úrgangsmálum, þ.m.t. sorphirðu, og framkvæmd á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.
 • Ábyrgð á samningum um úrgangsmál, þ.m.t. söfnun, flutningi og förgun og tillögugerð til bæjarráðs um gjaldskrár varðandi meðhöndlun úrgangs.
 • Dýravernd, þ.m.t. útgáfu leyfa og eftirlit með hunda- og kattahaldi.

 Umferðar- og umferðaröryggismál

 • Stefnumótun í umferðaröryggismálum og aðgerðir til að auka umferðaröryggi.
 • Umsjón með götumerkingum.
 • Umsjón og skipulag skipulagðra samgangna.
 • Ábyrgð á umferðarsamþykkt fyrir Fjarðabyggð og tillögum til breytinga á henni.
 • Tillögugerð til lögreglustjóra varðandi varanleg sérákvæði um notkun vega til umferðar og aðrar ákvarðanir sem hljóta þurfa staðfestingu stjórnvalda ríkisins, sbr. 84. - 86. gr. umferðarlaga nr. 77/2019.

 Landbúnaðarmál

 • Ábyrgð á samþykkt um búfjárhald og búfjáreftirlit samkvæmt lögum um búfjárhald nr. 38/2013.
 • Umsjón með refa- og minkaveiðum.

 Eignaumsýslu Fjarðabyggðar

 • Tillögugerð til bæjarráðs um gæðakröfur við byggingu fasteigna og viðhald þeirra.
 • Tillögur til bæjarráðs að forgangsröðun viðhalds og nýframkvæmda að höfðu samráði við forsvarsmenn málaflokka og notendur húsnæðis bæjarins.
 • Vörslu fasteigna bæjarins og rekstur félagslegs húsnæðis í eigu sveitarfélagsins.
 • Umsjón með nýbyggingarverkefnum og hönnunar- og byggingarstjórn.

 Veitur Fjarðabyggðar

 • Stjórnun Fráveitu Fjarðabyggðar á grundvelli laga nr. 53/1995 um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum, ákvæða laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009 og ákvæða laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Stefnumótun og umfjöllun um rekstur og nýframkvæmdir fráveitu Fjarðabyggðar. Umsjón með fráveitureglugerð Fjarðabyggðar og framkvæmd hennar.
 • Stjórnun Hitaveitu Fjarðabyggðar í samræmi við reglugerð þar um.
 • Stjórnun Vatnsveitu Fjarðabyggðar í samræmi við lög nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga og reglugerð nr. 401/2005 um vatnsveitur sveitarfélaga.

 Þjónustu- og tækjamiðstöð

 • Skilgreina þjónustu sem látin er í té í þjónustu- og framkvæmdamiðstöð auk tækjamiðstöðvar.
 • Ábyrgð á þjónustu og rekstri þjónustu- og framkvæmdamiðstöðvar auk tækjamiðstöðvar Fjarðabyggðar.

Í umboði skipulags- og framkvæmdanefndar fer fjallskilanefnd með ábyrgð á eftirfarandi verkefnum:

 • Umsjón og eftirliti með fjallskilum og afréttarmálum.