mobile navigation trigger mobile search trigger

Skipulags- og framkvæmdasvið

SVIÐSSTJÓRI skipulags- og framkvæmdasviðs

Sviðsstjóri framkvæmdasviðs hefur með höndum undirbúning stefnumótunar í þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið, stýrir rekstri starfseminnar og hefur forystu á sviði framkvæmda og viðhalds innan bæjarins og við hafnir, hvort sem um er að ræða starfsemi á eigin vegum eða á grunni útboða eða þjónustusamninga við birgja. Þá er það hlutverk sviðsstjóra að þróa og útfæra leiðir til þess að hámarka þjónustu við notendur þjónustunnar sem eru ýmist íbúar Fjarðabyggðar eða notendur hafna.

Sviðsstjóri leiðir vinnu við undirbúning útboða á sviði verklegra framkvæmda bæði á sviði framkvæmda bæjarins, veitna og við hafnir og tryggir þannig að kaupkraftur Fjarðabyggðar nýtist til fullnustu báðum sviðum bæjarins. Gert er ráð fyrir því að ýmist bjóði bærinn, veitur eða hafnirnar út einstaka flokka verka en þá fyrir hönd beggja og þannig verði tryggt að umfang viðskiptanna leiði fram rétt verð bæði fyrir A-hluta sveitarfélagsins og hafnarsjóð.

Sviðsstjóri framkvæmdasviðs samræmir þá áætlunargerð sem fram fer á vegum sviðsins, býður út verkefni og samræmir þau á grunni innkaupareglna sveitarfélagsins. Þá skal hann halda verkefnaskrá yfir framkvæmdir og stöðu viðhaldsmála sveitarfélagsins, veitna og Fjarðabyggðarhafna.

Stefna Fjarðabyggðar í umhverfismálum byggir á grunni sjálfbærrar þróunar, eins og hún er sett fram í stefnu stjórnvalda um Velferð til framtíðar. Umhverfisviðmiðin sem sveitarfélagið starfar eftir  skiptast í fjóra meginflokka. Þeir eru; heilnæmt og öruggt umhverfi, verndun náttúru Íslands, sjálfbær nýting auðlinda og hnattræn viðfangsefni. Litið er svo á að heilnæmt umhverfi og sátt sambúð manns og náttúru varði velferð Fjarðabyggðar og framtíðarhag. Í framkvæmd byggja umhverfismál á samstarfi sveitarfélags og íbúa. Liður í umhverfisstefnu Fjarðabyggðar er að stuðla  að aukinni endurvinnslu á sorpi og endurvinnanlegum úrgangi.

Á framkvæmda- og umhverfissviði er unnið að skipulags- og byggingarmálum Fjarðabyggðar. Það fylgir eftir aðalskipulagi sveitarfélagsins, annast aðal- og deiliskipulagsgerð, útgáfu leyfisveitinga á sviði skipulags- og byggingamála og hefur eftirlit með verklegum framkvæmdum. Gildandi aðalskipulag er til ársins 2027 og var við gerð þess lögð áhersla á víðtækt samráð við íbúa Fjarðabyggðar og aðra haghafa.

Í aðalskipulaginu kemur fram sú framtíðarsýn og stefna sem var mótuð fyrir sameinaða Fjarðabyggð, en sveitarfélagið varð til árið 2006 við sameiningu Fjarðabyggðar eldri, Austurbyggðar, Fáskrúðsfjarðarhrepps og Mjóafjarðahrepps

Þá ber hann ábyrgð á undirbúningi stefnumótunar í framkvæmdum, gæðakröfum í byggingu fasteigna og viðhaldi þeirra og samskiptum við leigutaka sem nýta mannvirki bæjarins. Umhverfismál, þ.m.t. torg, opin svæði og bæjargarðar eru í umsýslu hans.

Hann ber ábyrgð á söfnun og meðferð úrgangs og verkefnisstjórn vinnuskóla. Hann hefur yfirumsjón með málefnum, eignasjóðs, þjónustumiðstöð og tækjamiðstöð og umferðar- og umferðaröryggismálum.

Hann ber ábyrgð á nýbyggingarverkefnum og hönnunar- og byggingarstjórn og vinnur með fagnefnd málaflokksins að tillögu til bæjarráðs um forgangsröðun nýframkvæmda og viðhaldsáætlanir fasteigna bæjarins.

Hann ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðning við fagnefnd málaflokksins og skal gæta þess að mál sem lögð eru fyrir nefndina séu vel undirbúin og greinargóð.  Hann skal jafnframt sjá til þess að ákvörðunum nefndarinnar sé fylgt eftir og hrundið í framkvæmd.

Hann ber ábyrgð á þjónustu og faglegum stuðning við fagnefnd málaflokksins og skal gæta þess að mál sem lögð eru fyrir nefndina séu vel undirbúin og greinargóð.  Hann skal jafnframt sjá til þess að ákvörðunum nefndarinnar sé fylgt eftir og hrundið í framkvæmd.  

 

STARFSMENN SKIPULAGS- OG FRAMKVÆMDASVIÐS

Nafn Starfsheiti Símanúmer Netfang
Ari Sigursteinsson Bæjarverkstjóri 470 9000 Netfang
Aron Leví Beck Skipulags- og umhverfisfulltrúi 470 9000 Netfang
Helga Björk Einarsdóttir Garðyrkjustjóri 470 9048 Netfang
Jón Grétar Margeirsson Fasteigna- og framkvæmdafulltrúi 470 9096 Netfang
Rúnar Ingi Hjartarson Verkefnastjóri umhverfismála 470 9007 Netfang
Svanur Freyr Árnason Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs 470 9039 Netfang